ประวัติวันพืชมงคล และความสำคัญของวันพืชมงคล

Posted byadmintemurdemir Posted on10/05/2023 Comments0

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ วันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ประวัติวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) 

วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

โดยสืบเนื่องมาจากการนำพืชมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตโบราณ และเมื่อมนุษย์ได้มีการเก็บรักษาความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ไว้เป็นสื่อสารสู่รุ่นลูกหลาน จึงได้ก่อให้เกิดประเพณีการจัดงานเฉลิมฉลองวันพืชมงคลขึ้นมา

การเฉลิมฉลองวันพืชมงคลยังมีความสำคัญทางด้านการเกษตร โดยมีการใช้วันพืชมงคลเป็นวันที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวฟ่าง อ้อย ถั่วเขียว ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติและพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่มีความสำคัญต่อชาวสวนในพื้นที่

ความสำคัญของวันพืชมงคล

วันพืชมงคล เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเมล็ดพืชพันธุ์อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีการ ผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ นอกเหนือจาการมีแผนดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำฝนที่มีปริมาณเพียงพอ และปัจจัยอื่น ๆ แล้ว หากได้เมล็ดพืชพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งเกษตรกรมีขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพาะปลูก ทางราชการหรือผู้ปกครองตนให้การดูแลเอาใจใส่ การเกษตรของประเทศจะพัฒนามากยิ่งขึ้น การเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์อย่างมาก เพราะธัญญาหารที่บรรดาเหล่าเกษตรกรปลูกได้ในแต่ละปี ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร ดัดแปลงเป็นอุปโภคต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

ด้วยเหตุนี้ ทุกปีทางราชการจึงจัดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้น โดยกำหนดในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรกระทำในวันพืชมงคล

Category